Lecture 과제

MTH2 3주차(5,6)

컨텐츠 정보

본문

205f2fdbcd1cf6d3570ea4429d1f0248_1620546321_0699.jpg
205f2fdbcd1cf6d3570ea4429d1f0248_1620546322_1516.jpg
205f2fdbcd1cf6d3570ea4429d1f0248_1620546323_2316.jpg
205f2fdbcd1cf6d3570ea4429d1f0248_1620546324_1462.jpg
205f2fdbcd1cf6d3570ea4429d1f0248_1620546325_0911.jpg
205f2fdbcd1cf6d3570ea4429d1f0248_1620546325_9946.jpg
205f2fdbcd1cf6d3570ea4429d1f0248_1620546326_9035.jpg
205f2fdbcd1cf6d3570ea4429d1f0248_1620546328_4724.jpg
205f2fdbcd1cf6d3570ea4429d1f0248_1620546329_6334.jpg
205f2fdbcd1cf6d3570ea4429d1f0248_1620546330_7527.jpg
205f2fdbcd1cf6d3570ea4429d1f0248_1620546361_0564.jpg
205f2fdbcd1cf6d3570ea4429d1f0248_1620546362_3259.jpg
205f2fdbcd1cf6d3570ea4429d1f0248_1620546363_3769.jpg
205f2fdbcd1cf6d3570ea4429d1f0248_1620546364_4103.jpg
 

관련자료

댓글 3

드림드리임님의 댓글의 댓글

맞아요. 따라읽는게 맘처럼 쉽지가 않더라구요. 혀도꼬이고 침도 튀고, 목도 잠기고ᆢ 계속하면 익숙해지리라는 기대감~

최근글


새댓글


알림 0